Archiwa tagu: FOLK RIGHT

Dogmaty Prawa Ludowego

Na blogu „SŁOWIANIE I SŁOWIANOWIERSTWO”, Lechosław Siewierski opublikował ciekawy artykuł pt. „Dogmaty Prawa Ludowego”:

https://slowianowierstwo.wordpress.com/2018/09/29/dogmaty-prawa-ludowego/

Artykuł jest przepisany i przetłumaczony ze strony: https://www.folkright.com/

Ponieważ i my zgadzamy się z tezami zawartymi w artykule, również go publikujemy, mając nadzieję na szeroką dyskusję nad tą problematyką.

***

Niedawno spotkałem się z ruchem który wychodzi na przeciw śmieciowej poprawności politycznej i antyglobalizacji. Jest nim ruch: FOLK RIGHT, powstały w bieżącym roku, 2018. ale nie bardzo widzę aby aktywnie działał (tj. strona nie jest rozwijana, co nie znaczy że ruch nie działa prężnie). Twórcy ruchu stworzyli pewnego rodzaju dogmaty, zasady którymi Folk Right się kieruje. A ja pozwoliłem sobie je przetłumaczyć.

Dlatego chciałbym poruszyć debatę, czy zgadzacie się z tymi zapisami? Czy warto ten ruch wdrożyć także w naszym kraju, bo ów prawa są bardzo uniwersalne, dla wszystkich społeczeństw Europy.

1) Prawo Ludowe (Folk Right) wierzy, że WSZYSCY ludzie na całym świecie mają prawo ochrony i zachowania swoich unikalnych, różnorodnych tożsamości etnicznych. Tak więc, domagamy się uznania tego prawa dla rodzimych mieszkańców Europy.

​1) The Folk Right believes that ALL people in the wide world have a right to protect and preserve their own unique diverse ethnic identities. Thus, we assert this right for the peoples indigenous to Europe.

2) Nie popieramy nienawiści żadnej grupy etnicznej. W rzeczywistości twierdzimy, że rasizm jest nieodłączną częścią wielokulturowości. Jesteśmy etnacjonalistami, którzy szanują etno-nacjonalistów wszystkich grup etnicznych w swoich dyrektywach, aby zachować spójność etniczną w swoich własnych narodach. Cieszymy się, że możemy współpracować z innymi grupami rasowymi dążącymi do homogeniczności etnicznej w swoich własnych narodach przeciwko siłom globalistycznym dążącym do zniszczenia różnorodności światowej.

2) We do not endorse hate of any ethnic group. In fact, we assert that racism is part and parcel of multiculturalism. We are ethno-nationalists who respect ethno-nationalists of all ethnic groups in their directive to preserve ethnic-cohesion within their own nations. We are happy to work with other racial groups seeking ethnic homogeneity in their own nations against globalist forces seeking to destroy world diversity.

3) Naszą podstawową dyrektywą jest przywrócenie Etnosu. Etnos to spójna etnokultura, która jest tkaniną utkaną z wielu tradycyjnych elementów, takich jak: rasa, język, mit, zwyczaje, tradycja i światopogląd.

3) Our primary directive is the restoration of the Ethnos. The Ethnos is a cohesive ethno-culture which is a tapestry woven of many traditional elements such as: race, language, mythos, customs, tradition, and worldview.

4) To jest, nasze oczy są mocno osadzone na naszym Ludzie, przede wszystkim. Nie będziemy pracować za marchewki zawieszone na kiju przez naszych opiekunów – bo nie jesteśmy osłami. Nasza wizja jest jasna, a nasz cel jest prawdziwy.

4) As such, our eyes are placed firmly on our Folk, first and foremost. We will not be distracted by carrots dangled by our handlers – for we are not donkeys. Our vision is clear, and our aim is true.

Czytaj dalej: https://slowianowierstwo.wordpress.com/2018/09/29/dogmaty-prawa-ludowego/

***

Do punktu 7 pragniemy dodać, że mamy nadzieję, iż pod sformułowaniem „(…) i tradycyjnego światopoglądu rodzimego Europy (…)” – (and traditional worldview indigenous to Europe) nie kryje się światopogląd chrześcijański, który błędnie jest uważany za tradycyjny dla Europy.

Cóż znaczy ok. 2000 lat chrześcijaństwa w Europie wobec wielu tysięcy lat wiar rodzimych (tzw. pogańskich)?

Dragomira i Agnimir